Psychoonkologie - imland Klinik Rendsburg

  

imland Klinik Rendsburg
Psychoonkologie

Dr. phil. Uta Görges
Dipl.-Psychologie
Psychologische Psychotherapeutin
Psychoonkologin (WPO)


Lilienstr. 20-28, 24768 Rendsburg
Tel.: 04331 200-8073
Fax: 04331 200-8072
Email: uta.goerges@imland.de

www.imland.de

Psychoonkologie Flyer imland